Fits the Following Vehicles

 • 2020 GMC Yukon SLE V8 5.3
 • 2020 Chevrolet Suburban LS V8 5.3
 • 2020 GMC Yukon XL SLT V8 5.3
 • 2020 GMC Yukon XL SLE V8 5.3
 • 2020 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3
 • 2020 Chevrolet Suburban LT V8 5.3
 • 2020 Chevrolet Tahoe Premier V8 5.3
 • 2020 Chevrolet Tahoe LS V8 5.3
 • 2020 Chevrolet Suburban Premier V8 5.3
 • 2020 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3
 • 2020 GMC Yukon SLT V8 5.3
 • 2020 Chevrolet Tahoe LT V8 5.3
 • 2019 GMC Yukon SLE V8 5.3
 • 2019 Chevrolet Suburban LS V8 5.3
 • 2019 GMC Yukon XL SLT V8 5.3
 • 2019 GMC Yukon XL SLE V8 5.3
 • 2019 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3
 • 2019 Chevrolet Suburban LT V8 5.3
 • 2019 Chevrolet Tahoe Premier V8 5.3
 • 2019 Chevrolet Tahoe LS V8 5.3
 • 2019 Chevrolet Suburban Premier V8 5.3
 • 2019 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3
 • 2019 GMC Yukon SLT V8 5.3
 • 2019 Chevrolet Tahoe LT V8 5.3
 • 2018 GMC Yukon SLE V8 5.3
 • 2018 Chevrolet Suburban LS V8 5.3
 • 2018 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3
 • 2018 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3
 • 2018 GMC Yukon XL SLT V8 5.3
 • 2018 Chevrolet Tahoe Midnight Edition V8 5.3
 • 2018 GMC Sierra 1500 Base V8 5.3
 • 2018 GMC Yukon XL SLE V8 5.3
 • 2018 GMC Sierra 1500 Denali V8 5.3
 • 2018 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3
 • 2018 Chevrolet Suburban LT V8 5.3
 • 2018 Chevrolet Tahoe Premier V8 5.3
 • 2018 Chevrolet Tahoe LS V8 5.3
 • 2018 Chevrolet Silverado 1500 High Country V8 5.3
 • 2018 Chevrolet Suburban Premier V8 5.3
 • 2018 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3
 • 2018 Chevrolet Silverado 1500 Custom V8 5.3
 • 2018 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3
 • 2018 GMC Yukon SLT V8 5.3
 • 2018 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 5.3
 • 2018 Chevrolet Tahoe LT V8 5.3
 • 2017 GMC Yukon SLE V8 5.3
 • 2017 Chevrolet Suburban LS V8 5.3
 • 2017 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3
 • 2017 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3
 • 2017 GMC Yukon XL SLT V8 5.3
 • 2017 GMC Sierra 1500 Base V8 5.3
 • 2017 GMC Yukon XL SLE V8 5.3
 • 2017 GMC Sierra 1500 Denali V8 5.3
 • 2017 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3
 • 2017 Chevrolet Tahoe Z71 V8 5.3
 • 2017 Chevrolet Suburban LT V8 5.3
 • 2017 Chevrolet Tahoe Premier V8 5.3
 • 2017 Chevrolet Tahoe LS V8 5.3
 • 2017 Chevrolet Silverado 1500 High Country V8 5.3
 • 2017 Chevrolet Suburban Premier V8 5.3
 • 2017 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3
 • 2017 Chevrolet Silverado 1500 Custom V8 5.3
 • 2017 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3
 • 2017 GMC Yukon SLT V8 5.3
 • 2017 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 5.3
 • 2017 Chevrolet Tahoe LT V8 5.3
 • 2016 GMC Yukon SLE V8 5.3
 • 2016 Chevrolet Suburban LS V8 5.3
 • 2016 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3
 • 2016 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3
 • 2016 GMC Yukon XL SLT V8 5.3
 • 2016 GMC Sierra 1500 Base V8 5.3
 • 2016 GMC Yukon XL SLE V8 5.3
 • 2016 GMC Sierra 1500 Denali V8 5.3
 • 2016 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3
 • 2016 Chevrolet Tahoe Z71 V8 5.3
 • 2016 Chevrolet Suburban LT V8 5.3
 • 2016 Chevrolet Tahoe LS V8 5.3
 • 2016 Chevrolet Suburban LTZ V8 5.3
 • 2016 Chevrolet Silverado 1500 High Country V8 5.3
 • 2016 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3
 • 2016 Chevrolet Silverado 1500 Custom V8 5.3
 • 2016 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3
 • 2016 GMC Yukon SLT V8 5.3
 • 2016 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 5.3
 • 2016 Chevrolet Tahoe LTZ V8 5.3
 • 2016 Chevrolet Tahoe LT V8 5.3
 • 2015 GMC Yukon SLE V8 5.3
 • 2015 Chevrolet Suburban LS V8 5.3
 • 2015 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3
 • 2015 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3
 • 2015 GMC Yukon XL SLT V8 5.3
 • 2015 GMC Sierra 1500 Base V8 5.3
 • 2015 GMC Yukon XL SLE V8 5.3
 • 2015 GMC Sierra 1500 Denali V8 5.3
 • 2015 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3
 • 2015 Chevrolet Suburban LT V8 5.3
 • 2015 Chevrolet Tahoe LS V8 5.3
 • 2015 Chevrolet Suburban LTZ V8 5.3
 • 2015 Chevrolet Silverado 1500 High Country V8 5.3
 • 2015 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3
 • 2015 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3
 • 2015 GMC Yukon SLT V8 5.3
 • 2015 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 5.3
 • 2015 Chevrolet Tahoe LTZ V8 5.3
 • 2015 Chevrolet Tahoe LT V8 5.3
 • 2014 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3
 • 2014 GMC Sierra 1500 Base V8 5.3
 • 2014 GMC Sierra 1500 Denali V8 5.3
 • 2014 Chevrolet Silverado 1500 High Country V8 5.3
 • 2014 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3
 • 2014 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 5.3