Fits the Following Vehicles

 • 2022 GMC Sierra 1500 Base V8 5.3
 • 2022 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3
 • 2022 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 5.3
 • 2022 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3
 • 2022 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3
 • 2022 Chevrolet Silverado 1500 RST V8 5.3
 • 2022 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3
 • 2021 GMC Sierra 1500 Base V8 5.3
 • 2021 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3
 • 2021 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 5.3
 • 2021 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3
 • 2021 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3
 • 2021 Chevrolet Silverado 1500 RST V8 5.3
 • 2021 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3
 • 2020 GMC Sierra 1500 Base V8 5.3
 • 2020 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3
 • 2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 5.3
 • 2020 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3
 • 2020 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3
 • 2020 Chevrolet Silverado 1500 RST V8 5.3
 • 2020 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3
 • 2019 GMC Sierra 1500 Base V8 5.3
 • 2019 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3
 • 2019 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 5.3
 • 2019 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3
 • 2019 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3
 • 2019 Chevrolet Silverado 1500 RST V8 5.3
 • 2019 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3