Fits the Following Vehicles

 • 2006 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3
 • 2006 GMC Yukon SLE V8 4.8
 • 2006 GMC Sierra 1500 SL V8 4.8
 • 2006 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3
 • 2006 Chevrolet Avalanche 1500 LS V8 5.3
 • 2006 Chevrolet Tahoe LS V8 4.8
 • 2006 GMC Yukon XL 1500 SL V8 5.3
 • 2006 GMC Sierra 1500 WT V8 4.8
 • 2006 Chevrolet Suburban 1500 LS V8 5.3
 • 2006 GMC Sierra 1500 SL V8 5.3
 • 2006 GMC Yukon SLT V8 5.3
 • 2006 Chevrolet Avalanche 1500 Z71 V8 5.3
 • 2006 Chevrolet Suburban 1500 Z71 V8 5.3
 • 2006 Chevrolet Avalanche 1500 Base V8 5.3
 • 2006 GMC Yukon SL V8 4.8
 • 2006 Chevrolet Tahoe Base V8 5.3
 • 2006 Chevrolet Tahoe LS V8 5.3
 • 2006 Chevrolet Suburban 1500 LT V8 5.3
 • 2006 GMC Yukon XL 1500 SLT V8 5.3
 • 2006 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 4.8
 • 2006 GMC Sierra 1500 WT V8 5.3
 • 2006 GMC Yukon SL V8 5.3
 • 2006 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8
 • 2006 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3
 • 2006 GMC Yukon SLE V8 5.3
 • 2006 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3
 • 2006 Chevrolet Avalanche 1500 LT V8 5.3
 • 2006 Chevrolet Suburban 1500 Base V8 5.3
 • 2006 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8
 • 2006 Chevrolet Tahoe Z71 V8 5.3
 • 2006 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3
 • 2006 Chevrolet Tahoe Base V8 4.8
 • 2006 GMC Yukon XL 1500 SLE V8 5.3
 • 2006 GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8
 • 2006 Chevrolet Tahoe LT V8 5.3
 • 2005 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3
 • 2005 GMC Yukon SLE V8 4.8
 • 2005 GMC Sierra 1500 SL V8 4.8
 • 2005 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3
 • 2005 Chevrolet Avalanche 1500 LS V8 5.3
 • 2005 GMC Sierra 1500 Base V8 5.3
 • 2005 Chevrolet Tahoe LS V8 4.8
 • 2005 GMC Sierra 1500 WT V8 4.8
 • 2005 Chevrolet Silverado 1500 Base V8 4.8
 • 2005 Chevrolet Suburban 1500 LS V8 5.3
 • 2005 GMC Sierra 1500 SL V8 5.3
 • 2005 GMC Yukon SLT V8 5.3
 • 2005 Chevrolet Avalanche 1500 Z71 V8 5.3
 • 2005 Chevrolet Suburban 1500 Z71 V8 5.3
 • 2005 Chevrolet Avalanche 1500 Base V8 5.3
 • 2005 Chevrolet Tahoe Base V8 5.3
 • 2005 Chevrolet Tahoe LS V8 5.3
 • 2005 GMC Sierra 1500 Base V8 4.8
 • 2005 GMC Yukon SLT V8 4.8
 • 2005 Chevrolet Suburban 1500 LT V8 5.3
 • 2005 GMC Yukon XL 1500 SLT V8 5.3
 • 2005 Chevrolet Silverado 1500 Base V8 5.3
 • 2005 Cadillac Escalade Base V8 5.3
 • 2005 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 4.8
 • 2005 GMC Sierra 1500 WT V8 5.3
 • 2005 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8
 • 2005 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3
 • 2005 GMC Yukon SLE V8 5.3
 • 2005 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3
 • 2005 Chevrolet Avalanche 1500 LT V8 5.3
 • 2005 Chevrolet Suburban 1500 Base V8 5.3
 • 2005 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8
 • 2005 Chevrolet Tahoe Z71 V8 5.3
 • 2005 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3
 • 2005 Chevrolet Tahoe Base V8 4.8
 • 2005 GMC Yukon XL 1500 SLE V8 5.3
 • 2005 GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8
 • 2005 Chevrolet Tahoe LT V8 5.3
 • 2004 GMC Yukon SLE V8 4.8
 • 2004 GMC Sierra 1500 SL V8 4.8
 • 2004 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3
 • 2004 Chevrolet Avalanche 1500 LS V8 5.3
 • 2004 GMC Sierra 1500 Base V8 5.3
 • 2004 Chevrolet Tahoe LS V8 4.8
 • 2004 GMC Sierra 1500 WT V8 4.8
 • 2004 Chevrolet Silverado 1500 Base V8 4.8
 • 2004 Chevrolet Suburban 1500 LS V8 5.3
 • 2004 GMC Sierra 1500 SL V8 5.3
 • 2004 GMC Yukon SLT V8 5.3
 • 2004 Chevrolet Avalanche 1500 Z71 V8 5.3
 • 2004 Chevrolet Suburban 1500 Z71 V8 5.3
 • 2004 Chevrolet Avalanche 1500 Base V8 5.3
 • 2004 Chevrolet Tahoe LT V8 4.8
 • 2004 Chevrolet Tahoe Base V8 5.3
 • 2004 GMC Sierra 1500 SLT V8 4.8
 • 2004 Chevrolet Tahoe LS V8 5.3
 • 2004 GMC Sierra 1500 Base V8 4.8
 • 2004 GMC Yukon SLT V8 4.8
 • 2004 Chevrolet Suburban 1500 LT V8 5.3
 • 2004 GMC Yukon XL 1500 SLT V8 5.3
 • 2004 Chevrolet Silverado 1500 Base V8 5.3
 • 2004 Cadillac Escalade Base V8 5.3
 • 2004 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 4.8
 • 2004 GMC Sierra 1500 WT V8 5.3
 • 2004 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8
 • 2004 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3
 • 2004 GMC Yukon SLE V8 5.3
 • 2004 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3
 • 2004 Chevrolet Avalanche 1500 LT V8 5.3
 • 2004 Chevrolet Silverado 1500 Z71 V8 5.3
 • 2004 Chevrolet Suburban 1500 Base V8 5.3
 • 2004 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8
 • 2004 Chevrolet Tahoe Z71 V8 5.3
 • 2004 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3
 • 2004 Chevrolet Tahoe Base V8 4.8
 • 2004 Chevrolet Tahoe Z71 V8 4.8
 • 2004 GMC Yukon XL 1500 SLE V8 5.3
 • 2004 GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8
 • 2004 Chevrolet Silverado 1500 Z71 V8 4.8
 • 2004 Chevrolet Tahoe LT V8 5.3
 • 2004 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3
 • 2003 GMC Yukon SLE V8 4.8
 • 2003 GMC Sierra 1500 SL V8 4.8
 • 2003 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3
 • 2003 Chevrolet Avalanche 1500 LS V8 5.3
 • 2003 GMC Sierra 1500 Base V8 5.3
 • 2003 Chevrolet Tahoe LS V8 4.8
 • 2003 GMC Sierra 1500 WT V8 4.8
 • 2003 Chevrolet Silverado 1500 Base V8 4.8
 • 2003 Chevrolet Suburban 1500 LS V8 5.3
 • 2003 GMC Sierra 1500 SL V8 5.3
 • 2003 GMC Yukon SLT V8 5.3
 • 2003 Chevrolet Avalanche 1500 Z71 V8 5.3
 • 2003 Chevrolet Avalanche 1500 Base V8 5.3
 • 2003 Chevrolet Tahoe LT V8 4.8
 • 2003 Chevrolet Tahoe Base V8 5.3
 • 2003 GMC Sierra 1500 SLT V8 4.8
 • 2003 Chevrolet Tahoe LS V8 5.3
 • 2003 GMC Sierra 1500 Base V8 4.8
 • 2003 GMC Yukon SLT V8 4.8
 • 2003 Chevrolet Suburban 1500 LT V8 5.3
 • 2003 GMC Yukon XL 1500 SLT V8 5.3
 • 2003 Chevrolet Silverado 1500 Base V8 5.3
 • 2003 Cadillac Escalade Base V8 5.3
 • 2003 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 4.8
 • 2003 GMC Sierra 1500 WT V8 5.3
 • 2003 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8
 • 2003 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3
 • 2003 GMC Yukon SLE V8 5.3
 • 2003 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3
 • 2003 Chevrolet Avalanche 1500 LT V8 5.3
 • 2003 Chevrolet Suburban 1500 Base V8 5.3
 • 2003 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8
 • 2003 Chevrolet Tahoe Z71 V8 5.3
 • 2003 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3
 • 2003 Chevrolet Tahoe Base V8 4.8
 • 2003 Chevrolet Tahoe Z71 V8 4.8
 • 2003 GMC Yukon XL 1500 SLE V8 5.3
 • 2003 GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8
 • 2003 Chevrolet Tahoe LT V8 5.3
 • 2003 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3
 • 2002 GMC Yukon SLE V8 4.8
 • 2002 GMC Sierra 1500 SL V8 4.8
 • 2002 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3
 • 2002 Chevrolet Avalanche 1500 LS V8 5.3
 • 2002 GMC Sierra 1500 Base V8 5.3
 • 2002 Chevrolet Tahoe LS V8 4.8
 • 2002 GMC Sierra 1500 WT V8 4.8
 • 2002 Chevrolet Silverado 1500 Base V8 4.8
 • 2002 Chevrolet Suburban 1500 LS V8 5.3
 • 2002 GMC Sierra 1500 SL V8 5.3
 • 2002 GMC Sierra 1500 HT V8 4.8
 • 2002 GMC Yukon SLT V8 5.3
 • 2002 Chevrolet Avalanche 1500 Z71 V8 5.3
 • 2002 GMC Sierra 1500 HT V8 5.3
 • 2002 Chevrolet Avalanche 1500 Base V8 5.3
 • 2002 Chevrolet Tahoe LT V8 4.8
 • 2002 Chevrolet Tahoe Base V8 5.3
 • 2002 GMC Sierra 1500 SLT V8 4.8
 • 2002 Chevrolet Tahoe LS V8 5.3
 • 2002 GMC Sierra 1500 Base V8 4.8
 • 2002 GMC Yukon SLT V8 4.8
 • 2002 Chevrolet Suburban 1500 LT V8 5.3
 • 2002 GMC Yukon XL 1500 SLT V8 5.3
 • 2002 Chevrolet Silverado 1500 Base V8 5.3
 • 2002 Cadillac Escalade Base V8 5.3
 • 2002 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 4.8
 • 2002 GMC Sierra 1500 WT V8 5.3
 • 2002 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8
 • 2002 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3
 • 2002 GMC Yukon SLE V8 5.3
 • 2002 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3
 • 2002 Chevrolet Avalanche 1500 LT V8 5.3
 • 2002 Chevrolet Suburban 1500 Base V8 5.3
 • 2002 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8
 • 2002 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3
 • 2002 Chevrolet Tahoe Base V8 4.8
 • 2002 GMC Yukon XL 1500 SLE V8 5.3
 • 2002 GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8
 • 2002 Chevrolet Tahoe LT V8 5.3
 • 2002 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3
 • 2001 GMC Yukon SLE V8 4.8
 • 2001 GMC Sierra 1500 SL V8 4.8
 • 2001 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3
 • 2001 Chevrolet Tahoe LS V8 4.8
 • 2001 Chevrolet Silverado 1500 Base V8 4.8
 • 2001 Chevrolet Suburban 1500 LS V8 5.3
 • 2001 GMC Sierra 1500 SL V8 5.3
 • 2001 GMC Yukon SLT V8 5.3
 • 2001 Chevrolet Tahoe LT V8 4.8
 • 2001 Chevrolet Tahoe Base V8 5.3
 • 2001 GMC Sierra 1500 SLT V8 4.8
 • 2001 Chevrolet Tahoe LS V8 5.3
 • 2001 GMC Yukon SLT V8 4.8
 • 2001 Chevrolet Suburban 1500 LT V8 5.3
 • 2001 GMC Yukon XL 1500 SLT V8 5.3
 • 2001 Chevrolet Silverado 1500 Base V8 5.3
 • 2001 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8
 • 2001 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3
 • 2001 GMC Yukon SLE V8 5.3
 • 2001 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3
 • 2001 Chevrolet Suburban 1500 Base V8 5.3
 • 2001 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8
 • 2001 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3
 • 2001 Chevrolet Tahoe Base V8 4.8
 • 2001 GMC Yukon XL 1500 SLE V8 5.3
 • 2001 GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8
 • 2001 Chevrolet Tahoe LT V8 5.3
 • 2000 GMC Yukon SLE V8 4.8
 • 2000 GMC Sierra 1500 SL V8 4.8
 • 2000 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3
 • 2000 Chevrolet Tahoe LS V8 4.8
 • 2000 Chevrolet Silverado 1500 Base V8 4.8
 • 2000 Chevrolet Suburban 1500 LS V8 5.3
 • 2000 GMC Sierra 1500 SL V8 5.3
 • 2000 GMC Yukon SLT V8 5.3
 • 2000 Chevrolet Tahoe LT V8 4.8
 • 2000 Chevrolet Tahoe Base V8 5.3
 • 2000 GMC Sierra 1500 SLT V8 4.8
 • 2000 Chevrolet Tahoe LS V8 5.3
 • 2000 GMC Yukon SLT V8 4.8
 • 2000 Chevrolet Suburban 1500 LT V8 5.3
 • 2000 GMC Yukon XL 1500 SLT V8 5.3
 • 2000 Chevrolet Silverado 1500 Base V8 5.3
 • 2000 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8
 • 2000 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3
 • 2000 GMC Yukon SLE V8 5.3
 • 2000 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3
 • 2000 Chevrolet Suburban 1500 Base V8 5.3
 • 2000 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8
 • 2000 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3
 • 2000 Chevrolet Tahoe Base V8 4.8
 • 2000 GMC Yukon XL 1500 SLE V8 5.3
 • 2000 GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8
 • 2000 Chevrolet Tahoe LT V8 5.3
 • 1999 GMC Sierra 1500 SL V8 4.8
 • 1999 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3
 • 1999 Chevrolet Silverado 1500 Base V8 4.8
 • 1999 GMC Sierra 1500 SL V8 5.3
 • 1999 GMC Sierra 1500 SLT V8 4.8
 • 1999 Chevrolet Silverado 1500 Base V8 5.3
 • 1999 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8
 • 1999 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3
 • 1999 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3
 • 1999 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8
 • 1999 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3
 • 1999 GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8