Fits the Following Vehicles

 • 2014 Chevrolet Tahoe LS V8 5.3
 • 2014 GMC Yukon SLE V8 5.3
 • 2014 Chevrolet Suburban 1500 LTZ V8 5.3
 • 2014 GMC Yukon XL 1500 SLE V8 5.3
 • 2014 Chevrolet Suburban 1500 LT V8 5.3
 • 2014 Chevrolet Tahoe LTZ V8 5.3
 • 2014 GMC Yukon SLT V8 5.3
 • 2014 Chevrolet Tahoe PPV V8 5.3
 • 2014 Chevrolet Tahoe LT V8 5.3
 • 2014 GMC Yukon XL 1500 SLT V8 5.3
 • 2014 Chevrolet Suburban 1500 LS V8 5.3
 • 2013 Chevrolet Tahoe LS V8 5.3
 • 2013 GMC Sierra 1500 WT V8 5.3
 • 2013 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8
 • 2013 GMC Yukon SLE V8 5.3
 • 2013 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8
 • 2013 Chevrolet Suburban 1500 LTZ V8 5.3
 • 2013 GMC Yukon XL 1500 SLE V8 5.3
 • 2013 Chevrolet Suburban 1500 LT V8 5.3
 • 2013 Chevrolet Tahoe LTZ V8 5.3
 • 2013 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 4.8
 • 2013 GMC Yukon SLT V8 5.3
 • 2013 GMC Sierra 1500 SL V8 4.8
 • 2013 GMC Sierra 1500 SL V8 5.3
 • 2013 Chevrolet Tahoe PPV V8 5.3
 • 2013 GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8
 • 2013 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3
 • 2013 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 5.3
 • 2013 GMC Sierra 1500 XFE V8 5.3
 • 2013 Chevrolet Tahoe LT V8 5.3
 • 2013 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3
 • 2013 GMC Yukon XL 1500 SLT V8 5.3
 • 2013 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3
 • 2013 Chevrolet Silverado 1500 XFE V8 5.3
 • 2013 GMC Sierra 1500 WT V8 4.8
 • 2013 Chevrolet Suburban 1500 LS V8 5.3
 • 2013 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3
 • 2013 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3
 • 2012 Chevrolet Tahoe LS V8 5.3
 • 2012 GMC Sierra 1500 WT V8 5.3
 • 2012 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8
 • 2012 GMC Yukon SLE V8 5.3
 • 2012 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8
 • 2012 Chevrolet Suburban 1500 LTZ V8 5.3
 • 2012 GMC Yukon XL 1500 SLE V8 5.3
 • 2012 Chevrolet Suburban 1500 LT V8 5.3
 • 2012 Chevrolet Tahoe LTZ V8 5.3
 • 2012 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 4.8
 • 2012 GMC Yukon SLT V8 5.3
 • 2012 GMC Sierra 1500 SL V8 4.8
 • 2012 GMC Sierra 1500 SL V8 5.3
 • 2012 Chevrolet Tahoe PPV V8 5.3
 • 2012 GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8
 • 2012 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3
 • 2012 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 5.3
 • 2012 GMC Sierra 1500 XFE V8 5.3
 • 2012 Chevrolet Tahoe LT V8 5.3
 • 2012 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3
 • 2012 GMC Yukon XL 1500 SLT V8 5.3
 • 2012 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3
 • 2012 Chevrolet Silverado 1500 XFE V8 5.3
 • 2012 GMC Sierra 1500 WT V8 4.8
 • 2012 Chevrolet Suburban 1500 LS V8 5.3
 • 2012 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3
 • 2012 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3
 • 2011 Chevrolet Tahoe LS V8 5.3
 • 2011 GMC Sierra 1500 WT V8 5.3
 • 2011 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8
 • 2011 GMC Yukon SLE V8 5.3
 • 2011 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8
 • 2011 Chevrolet Suburban 1500 LTZ V8 5.3
 • 2011 GMC Yukon XL 1500 SLE V8 5.3
 • 2011 Chevrolet Suburban 1500 LT V8 5.3
 • 2011 Chevrolet Tahoe LTZ V8 5.3
 • 2011 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 4.8
 • 2011 GMC Yukon SLT V8 5.3
 • 2011 GMC Sierra 1500 SL V8 4.8
 • 2011 GMC Sierra 1500 SL V8 5.3
 • 2011 GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8
 • 2011 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3
 • 2011 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 5.3
 • 2011 GMC Sierra 1500 XFE V8 5.3
 • 2011 Chevrolet Tahoe LT V8 5.3
 • 2011 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3
 • 2011 GMC Yukon XL 1500 SLT V8 5.3
 • 2011 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3
 • 2011 Chevrolet Silverado 1500 XFE V8 5.3
 • 2011 GMC Sierra 1500 WT V8 4.8
 • 2011 Chevrolet Suburban 1500 LS V8 5.3
 • 2011 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3
 • 2011 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3
 • 2010 Chevrolet Tahoe LS V8 5.3
 • 2010 GMC Sierra 1500 WT V8 5.3
 • 2010 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8
 • 2010 GMC Yukon SLE V8 5.3
 • 2010 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8
 • 2010 Chevrolet Suburban 1500 LTZ V8 5.3
 • 2010 GMC Yukon XL 1500 SLE V8 5.3
 • 2010 Chevrolet Suburban 1500 LT V8 5.3
 • 2010 Chevrolet Tahoe LTZ V8 5.3
 • 2010 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 4.8
 • 2010 GMC Yukon SLT V8 5.3
 • 2010 GMC Sierra 1500 SL V8 4.8
 • 2010 GMC Sierra 1500 SL V8 5.3
 • 2010 GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8
 • 2010 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3
 • 2010 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 5.3
 • 2010 GMC Sierra 1500 XFE V8 5.3
 • 2010 Chevrolet Tahoe LT V8 5.3
 • 2010 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3
 • 2010 GMC Yukon XL 1500 SLT V8 5.3
 • 2010 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3
 • 2010 Chevrolet Silverado 1500 XFE V8 5.3
 • 2010 GMC Sierra 1500 WT V8 4.8
 • 2010 Chevrolet Suburban 1500 LS V8 5.3
 • 2010 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3
 • 2010 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3
 • 2009 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 6.0
 • 2009 Chevrolet Tahoe LS V8 5.3
 • 2009 GMC Sierra 1500 WT V8 5.3
 • 2009 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8
 • 2009 Chevrolet Suburban 1500 LT V8 6.0
 • 2009 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 6.0
 • 2009 GMC Yukon SLE V8 5.3
 • 2009 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8
 • 2009 Chevrolet Suburban 1500 LTZ V8 5.3
 • 2009 GMC Yukon XL 1500 SLE V8 5.3
 • 2009 Chevrolet Suburban 1500 LT V8 5.3
 • 2009 Chevrolet Tahoe LTZ V8 5.3
 • 2009 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 4.8
 • 2009 Chevrolet Tahoe LS V8 4.8
 • 2009 GMC Yukon SLT V8 5.3
 • 2009 GMC Yukon SLE V8 4.8
 • 2009 GMC Sierra 1500 SL V8 4.8
 • 2009 GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8
 • 2009 GMC Sierra 1500 SLT V8 6.0
 • 2009 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3
 • 2009 GMC Yukon XL 1500 SLE V8 6.0
 • 2009 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 5.3
 • 2009 Chevrolet Suburban 1500 LTZ V8 6.0
 • 2009 Chevrolet Tahoe LT V8 5.3
 • 2009 GMC Yukon XL 1500 SLT V8 6.0
 • 2009 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3
 • 2009 GMC Yukon XL 1500 SLT V8 5.3
 • 2009 GMC Sierra 1500 WT V8 4.8
 • 2009 Chevrolet Suburban 1500 LS V8 5.3
 • 2009 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3
 • 2009 GMC Sierra 1500 SLE V8 6.0
 • 2009 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3